Phrases of the Week: Mandarin

Phrases of the Week: Mandarin

Learn Mandarin with these simple proverbs! Follow along with the Chinese pin-yin (pronunciation) to the right of the phrases. Impress (or confound) your friends and family.

 

1. 團結就是力量。Tuán jié jiù shì lì liàng.

Unity is strength.

 

2. 一分耕耘,一分收獲。Yī fēn gēng yún, yī fēn shōu huò.

No pain, no gain.

 

3. 失敗乃成功之母。Shībài nǎi chénggōng zhī mǔ.

Failure is the mother of success.

 

4. 世上無難事,只怕有心人。Shì shàng wú nán shì, zhǐ pà yǒu xīn rén.

Nothing is unachievable.

 

5. 患難見真情。 Huàn nàn jiàn zhēn qíng

A friend in need is a friend indeed.

 

6. 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰。Yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, cùn jīn nán mǎi cùn guāng yīn.

Time is money.

 

7. 有其父,必有其子 。Yǒu qí fù, bì yǒu qí zi.

Like father, like son.

 

8. 有志者事竟成。Yǒu zhì zhě shì jìng chéng.

Where there is a will there is a way.

 

9. 良言本無價,其貴值千金。Liáng yán běn wú jià, qí guì zhí qiān jīn.

Good words cost nothing, but are worth much.

 

10. 知足常樂。Zhī zú cháng lè

A contented mind is a perpetual feast.